Obchodní podmínky

Ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

1      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Provozovatelem e-shopu na internetové adrese www.haakonsport.cz a zároveň prodávajícím je společnost frenski s.r.o., IČ 631 46 916, DIČ CZ63146916, se sídlem Sněžná 777, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9272, (dále jen „provozovatel“ nebo také „prodávající“).

 

1.2       Odpovědnou osobou je Ing. Pavla Francke, nar. 1. 7. 1988, e-mail: pavla@haakonsport.cz, telefonní číslo: +420 721 274 011, (dále jen „odpovědná osoba“).

 

1.3       Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

1.4       Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo rámec výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“ nebo také „kupující spotřebitel“).

 

1.5       Kupujícím podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání, případně osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“ nebo také „kupující podnikatel“).

 

1.6       Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.haakonsport.cz provozovaném obchodní společností frenski. s.r.o.

 

1.7       Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.haakonsport.cz (dále jen „e-shop“ nebo také „internetový obchod“).

 

1.8       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě rozporu ustanovení všeobecných obchodních podmínek s ustanovením kupní smlouvy mají ustanovení kupní smlouvy přednost.

 

1.9       Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek se uzavírá v českém jazyce.

 

2      INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 

2.1       Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě prodávajícího je informativního charakteru. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku, nýbrž výzvou k zaslání nabídky formou objednávky.

 

2.2       Informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech a ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodě prodávajícího jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží za zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo kupujícímu na e-mail doručeno zaevidování objednávky nebo přijetí objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mail pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mail oprávněné osoby uvedený výše v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 

2.3       Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, avšak nezahrnují náklady na dodání zboží. Informace o výši nákladů na dodání zboží jsou uvedeny níže v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 

2.4       Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám, pokud se neliší od základní sazby.

 

2.5       Ceny uvedené v internetovém obchodu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce.

 

2.6       Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny dále v těchto obchodních podmínkách.

 

2.7.      Označení podílu karbonu v produktech je orientační a prodávající si vyhrazuje právo k mírným odchylkám, které však nemají vliv na deklarovanou funkčnost produktu.

 

3      OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1       K podání nabídky ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku ze strany kupujícího dochází zasláním vyplněné objednávky kupujícím prodávajícímu.

 

3.2       Objednávkou je vyplněný objednávkový formulář obsahující informace o objednávaném zboží, údaje o způsobu úhrady kupní ceny, způsobu doručení a informaci o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

3.3       Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

 

3.4       Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Za správnost potvrzených údajů uvedených v objednávkovém formuláři a seznámení se s všeobecnými obchodními podmínkami odpovídá kupující.

 

3.5       Neprodleně po odeslání objednávky je kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu doručen e-mail, kterým je kupující informován o tom, že jeho objednávka byla zaevidována. E-mail oznamující zaevidování objednávky není přijetím nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 občanského zákoníku, nýbrž pouhým potvrzením o doručení objednávky. Veškeré objednávky zaevidované prodávajícím jsou platné a závazné.

 

3.6       Kupující je oprávněn svou objednávku bez jakýchkoliv sankcí zrušit do dvanácti (12) hodin od doručení objednávky prodávajícímu. Objednávku je možné zrušit písemně e-mailem nebo ústně u oprávněné osoby na telefonním čísle uvedeném výše v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Při zrušení objednávky je kupující povinen uvést své jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

3.7       Prodávající není povinen přijmout každou zaevidovanou objednávku. Prodávající je oprávněn objednávku před uzavřením kupní smlouvy odmítnout zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. Případně prodávající zašle kupujícímu e-mailem pozměněnou nabídku, která se považuje za novou nabídku a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na e-mail oprávněné osoby uvedený výše v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 

3.8       Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu doručeno přijetí objednávky. Nezašle-li prodávající přijetí objednávky kupujícímu do sedmi (7) dní ode dne, kdy mu byla doručena objednávka kupujícího, objednávka kupujícího zaniká.

 

4      PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1       Kupující může cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:

a.    bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky v případě osobního odběru zboží nebo doručení zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních/ balíkových služeb (GLS);

b.    dobírkou v hotovosti nebo bezhotovostně při doručení zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních/ balíkových služeb (GLS).

 

4.2       Kupující je dále povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v internetovém obchodě u konkrétního zboží uvedeno jinak, platí, že pro jednotlivé způsoby dodání jsou náklady spojené s balením a dodáním zboží následující:

a.    osobní odběr: 0,– Kč;

b.    doručení jako balík prostřednictvím společnosti DPD v případě platby předem bezhotovostním převodem: 129,– Kč;

c.    doručení jako balík prostřednictvím společnosti DPD v případě platby na dobírku: 169,– Kč.

 

4.3       Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží.

 

4.4       V případě zboží atypických anebo nadměrných rozměrů či hmotnosti, či většího množství zboží, nelze náklady na dodání stanovit předem a tyto náklady tak mohou být prodávajícím kupujícímu dodatečně vyúčtovány, nebo budou sjednány individuálně před přijetím objednávky prodávajícím.

4.5       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

4.6       V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.7        Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

4.8       Prodávající je povinen vystavit ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad: fakturu. Faktura bude přiložena ke zboží.

 

4.9       Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4.10      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat platbu online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5      DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1       Zboží je kupujícímu dodáno:

a.    osobním odběrem v provozovně prodávajícího;

b.    doručením na adresu určenou kupujícím v objednávce.

 

5.2       Volba způsobu dodání zboží se provádí při objednání zboží a zvolený způsob dodání zboží je závazný.

 

5.3       Náklady na dodání zboží podle způsobu dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující dodatečné náklady spojení s tímto způsobem dopravy a také nese s tím spojené riziko.

 

5.4       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

5.5       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající přitom není povinen předat zboží k dodání před úhradou těchto nákladů.

 

5.6       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku od přepravce převzít.

 

5.7       Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání zboží, nejdříve však převzetím zboží.

 

5.8       Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

6      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

6.1       Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

6.2       Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní ode dne převzetí zboží.

 

6.3       Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

6.4       Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, jestliže bylo odstoupení od smlouvy spotřebitelem odesláno prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě.

 

6.5       Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

6.6       Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel prodávajícímu v písemné formě, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu odpovědné osoby: pavla@haakonsport.cz, nebo v listinné podobě na doručovací adresu sídla prodávajícího: Sněžná 777, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov.

 

6.7       Prodávající bezodkladně spotřebiteli potvrdí přijetí, resp. doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

6.8       Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 30 dnů ode dne odeslání písemného odstoupení od smlouvy, a to na doručovací adresu sídla prodávajícího: Sněžná 777, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov. Spotřebitel nese veškeré náklady spojení s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6.9       Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží včetně jeho příslušenství a případné přiložené dokumentace ve stavu, v jakém jej spotřebitel převzal, tj. nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné, a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6.10      Spotřebitel je povinen zabezpečit zboží před poškozením při přepravě. Nebezpečí škody na zboží přechází ze spotřebitele na prodávajícího okamžikem faktického doručení zboží prodávajícímu.

 

6.11      Prodávající vrátí spotřebiteli, který platně odstoupil od smlouvy, bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů ode dne platného odstoupení od smlouvy, veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to způsobem shodným s přijetím těchto peněžních prostředků. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky odlišným způsobem pouze v případě, že s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady.

 

6.12      Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

6.13      Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí zboží nebo jednoznačně prokáže odeslání zboží prodávajícímu.

 

6.14      Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnost zboží, v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, nebo v případě, že si kupující nepřevezme dodané zboží ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy byl o možnosti převzít si dodané zboží vyrozuměn.

 

6.15      Prodávající odstoupení od smlouvy bezodkladně oznámí kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve lhůtě 14 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy, a to způsobem shodným s přijetím těchto peněžních prostředků. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky odlišným způsobem pouze v případě, že s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady.

 

7      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1       Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Jestliže se vada zboží projeví ve lhůtě 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo kupujícího podnikatele založí i vada vzniklá později, pokud ji způsobil prodávající porušením svých povinností.

 

7.2       Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 

7.3       Kupující spotřebitel je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

 

 

7.5       Spotřebitel je oprávněn v uvedené lhůtě 24 měsíců uplatnit právo z vady u prodávajícího, a zároveň je oprávněn podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy bez ohledu na skutečnost, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. bezplatné odstranění vady věci opravou;
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny zboží;
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo měla vědět, že druhá smluvní strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

7.6       V případě vady znamenající nepodstatné porušení smlouvy bez ohledu na skutečnost, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, má spotřebitel právo podle své volby požadovat:

 1. bezplatné odstranění vady věci opravou;
 2. přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

 

7.7       Jestliže se opakovaně vyskytla vada zboží po opravě zboží nebo má zboží větší počet vad, je spotřebitel oprávněn uplatnit podle své volby:

 1. požadovat slevu z kupní ceny;
 2. požadovat výměnu vadného zboží za stejné nové zboží;
 3. odstoupit od kupní smlouvy.

 

7.8       Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o již použité zboží, má kupující namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

7.9       Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

7.10      Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanickým poškozením zboží způsobené nevhodným mechanickým působením na zboží nebo nedodržením doporučeného způsobu použití zboží nebo nedostatečnou či nevhodnou údržbou zboží.

 

 

8      POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8.1       Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění u prodávajícího (dále jen „reklamace“) v písemné formě bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu odpovědné osoby: pavla@haakonsport.cz, nebo v listinné podobě na doručovací adresu sídla prodávajícího: Sněžná 777, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy je reklamace spolu s vadným zbožím doručena prodávajícímu.

 

8.2       Pro uplatnění práva z vadného plnění může kupující využít vzorový formulář k uplatnění práva z vadného plnění poskytovaný prodávajícím („reklamační list“). Tento vzorový formulář tvoří přílohu č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

8.3       Kupující je povinen prokázat koupi vadného zboží u prodávajícího.

 

8.4       Kupující je povinen v reklamaci spolu s popisem vady uvést zvolený způsob vyřízení reklamace, tj. způsob odstranění či náhrady vadného plnění. Změna zvoleného způsobu reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, že kupující požadoval opravu zboží nebo jeho části a zboží nebo jeho část se ukáže být neodstranitelná. Jestliže kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

 

8.5       Kupující je povinen zabezpečit zboží před poškozením při přepravě. Nebezpečí škody na zboží přechází z kupujícího na prodávajícího okamžikem faktického doručení zboží prodávajícímu.

 

8.6       Kupující je dále povinen předat zboží prodávajícímu včetně jeho příslušenství a případné přiložené dokumentace ve vhodném obalu a neznečištěné.

 

8.7       Prodávající je povinen potvrdit podnikateli v písemné formě, kdy právo z vadného plnění uplatnil, a sdělí mu způsob vyřízení reklamace, v případě provedení opravy také dobu jejího trvání.

 

8.8       Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o vyřízení reklamace podané spotřebitelem, případně je prodávající povinen v této lhůtě rozhodnout, že k rozhodnutí o vyřízení reklamace je třeba odborného posouzení. Prodávající je povinen doručit spotřebiteli písemné potvrzení uplatněného práva z vadného plnění spolu s rozhodnutím o vyřízení reklamace.

 

8.9       Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podanou spotřebitelem, včetně odstranění vady, bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodl na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty náleží spotřebiteli stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

8.9       Jestliže prodávající neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující:

 1. požadovat slevu z kupní ceny;
 2. odstoupit od smlouvy.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

8.10      Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží ode dne uplatnění reklamace kupujícím až do dne převzetí zboží zpět kupujícím, resp. se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění o tuto dobu prodlužuje.

 

8.11      Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem o vyřízení reklamace a jeho povinnosti si nové zboží či opravené zboží vyzvednout na doručovací adrese sídla prodávajícího, případně mu bude zboží zasláno prostřednictvím společnosti České pošty na náklady prodávajícího.

 

8.12      V případě oprávněnosti reklamace kupujícímu náleží ze strany prodávajícího náhrada účelně vynaložených nákladů na uplatnění práva z vadného plnění. Kupující je však povinen uplatnit nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů ve lhůtě do 1 měsíce ode dne skončení běhu lhůty k uplatnění práva z vadného plnění.

 

9      GARANCE VÝMĚNY TUBUSU

 

9.1       Garance výměny tubusu (dále jen „garance“) představuje příplatkovou službu, jíž se prodávající zavazuje k výměně tubusu lyžařské hůlky v případě jeho poškození, které znemožňuje řádné užívání.

 

9.2       Garanci lze uplatnit pouze v případě, že k poškození zboží došlo dynamickým působením síly – pád při jízdě, náraz, atp. Naopak se garance nevztahuje na poškození vzniklé jiným způsobem (např. poškození přírodními živly, vyšší mocí, chemikáliemi atd.).

 

9.3       Tuto garanci prodávající poskytuje na dobu 2 let od zakoupení zboží kupujícím. Kupující může nárok na výměnu tubusu uplatnit nejvýše dvakrát, a to pouze u toho páru hůlek, k němuž byla garance okamžité výměny tubusu zřízena.

 

9.4       Garanci lze sjednat ke každému zakoupenému páru hůlek. Zájem o sjednání garance kupující projeví zakoupením příslušné služby na e-shopu prodávajícího. Není-li stanoveno v tomto článku VOP jinak, platí pro sjednání garance pravidla dle čl. III těchto VOP obdobně.

 

9.5       Cena garance je uvedena vždy u konkrétní služby, jakož i v ceníku prodávajícího, který je dostupný v jeho internetovém obchodu.

 

9.6       Kupující uhradí cenu garance současně se zbožím, kterého se garance týká. Sjednání garance je výslovně uvedeno na nákupním dokladu (faktuře).

 

9.7       Garanci lze sjednat pouze současně se zakoupením zboží, kterého se týká.

 

9.8       Kupující garanci uplatní u prodávajícího předložením poškozeného zboží spolu s kopií dokladu o sjednání garance (faktury). Poškozené zboží s dokladem kupující prodávajícímu doručí na vlastní náklady.

 

9.9       Po doručení poškozeného zboží prodávající provede výměnu, kdy nový tubus osadí komponenty z tubusu předloženého (rukojeť, poutko, košíček, hrot). Pro úspěšné uplatnění garance je z tohoto důvodu nutné předložit celou poškozenou hůlku, nebo alespoň kompletní komponenty, aby jimi mohl být osazen nový tubus.

 

9.10     Vyměněný a osazený tubus prodávající zašle na své náklady kupujícímu na adresu sdělenou při uplatnění garance.

 

9.11     Kupující podnikatel se zavazuje realizovat garanci ve vztahu ke svým zákazníkům v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto článku všeobecných obchodních podmínek. Podrobnější úprava vzájemných práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem týkající se vypořádání garancí uplatněných zákazníky podnikatele se řídí konkrétními smluvními ujednáními mezi prodávajícím a podnikatelem, která mají přednost před aplikací tohoto článku VOP.

 

10      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1     Ochrana osobních údajů je blíže popsána v zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

11      SANKCE

 

11.1     Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy České republiky.

 

11.2     Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

11.3     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.adr.coi.cz.

 

11.4     Pro řešení sporu z kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím lze využít také platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotřebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení ES č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

 

11.5     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

11.6     Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

12      ŘEŠENÍ SPORŮ

 

12.1     Prodávající je oprávněn kupujícímu veškeré písemnosti doručovat na e-mailovou adresu nebo doručovací adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

12.2     Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

 

12.3     Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se smluvní vztah bude řídit právem České republiky.

 

12.4     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

12.4     Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího na internetové adrese www.haakonsport.cz, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

12.5     Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání e-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

12.6     Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

12.7     Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.8     Znění všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 

12.9      Přílohou č. 1 je vzorový formulář k odstoupení od smlouvy. Ke stažení zde.

 

12.10    Přílohou č. 2 je vzorový formulář k uplatnění práva z vadného plnění. Ke stažení zde.

 

12.11    Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.